Feminismen är en komplex uppsättning ideologier och teorier som i sin kärna strävar efter att uppnå lika sociala, politiska och ekonomiska rättigheter för kvinnor. Även om feminismen gynnar alla, är dess mål att uppnå jämställdhet för kvinnor, eftersom prioritering av de mest förtryckta innebär att alla andra befrias. Eftersom mäns rättigheter redan är säkrade och institutionellt skyddade syftar feminismen inte till att hjälpa männen.

Ursprunget till ordet ”feminism”

Även om det är vanligt att ordet ”feminist” används om personer som Mary Wollstonecraft (1759-1797), användes begreppen feminist och feminism inte i modern mening förrän ett sekel efter att hennes bok ”A Vindication of the Rights of Women” från 1792 publicerades.

Termen dök först upp under 1870-talet i Frankrike som féminisme – även om det har spekulerats om att den kan ha använts tidigare. På den tiden syftade ordet på kvinnors frihet eller frigörelse.

År 1882 använde Hubertine Auclert, en ledande fransk feminist och förkämpe för kvinnlig rösträtt, termen féministe för att beskriva sig själv och andra som arbetade för kvinnors frihet. År 1892 beskrevs en kongress i Paris som ”feministisk”. Detta inledde ett mer utbrett införande av termen på 1890-talet, och dess användning förekom i Storbritannien och sedan i Amerika med början omkring 1894.

Feminismen och samhället

Nästan alla moderna samhällsstrukturer är patriarkala och är konstruerade på ett sådant sätt att männen är den dominerande kraften som fattar majoriteten av de politiska, ekonomiska och kulturella besluten. Till stor del beror detta på européernas kolonisering och imperialism. En del av den kulturella utplåning som imperialismen utförde innebar att man eliminerade de många existerande matrilinjära samhällen som fanns runt om i världen och i stället införde västerländskt patriarkat. Feminismen fokuserar på idén att eftersom kvinnor utgör hälften av världens befolkning kan verkliga sociala framsteg aldrig uppnås utan kvinnornas fullständiga och spontana deltagande.

Feministiska ideal fokuserar på hur kulturen ser ut för kvinnor jämfört med hur världen ser ut för män. Feministiska forskare studerar de sätt på vilka kvinnor inte behandlas lika som män.

Feministisk ideologi överväger på vilka sätt kulturen kan och bör skilja sig åt mellan könen: Har olika kön olika mål, ideal och visioner? Det läggs stor vikt vid vikten av att gå från punkt A (status quo) till punkt B (jämställdhet mellan kvinnor) genom ett uttalande om åtagande om beteende och åtgärder för att åstadkomma denna förändring.

Feminism handlar inte bara om att skydda liv och rättigheter för cispersonliga, heterosexuella kvinnor, utan även för queer-, trans- och könsutövande personer. Feminismen tar också hänsyn till korsningarna mellan ras, kön, sexualitet, klass och andra faktorer, särskilt eftersom de som lever i dessa korsningar (till exempel transkvinnor eller färgade kvinnor) i många fall är de mest utsatta. Forskare och aktivister har tagit hänsyn till dessa skärningspunkter och utvecklat ramar för vad feminism innebär genom detta perspektiv. Ett sådant grundläggande uttalande är Combahee River Collective Statement från 1977. Uttalandet, som utarbetades av ett kollektiv av svarta feminister, går in på feminismens komplexitet och utmaningar när den korsar politiken och identiteterna för ras, sexualitet och klass, och ger en mer fullständig bild av vad feminism innebär för dem som inte är cispersoner, heterosexuella och vita.

Feminism och sexualitet

En arena där kvinnor länge har varit förtryckta är när det gäller sexualitet, vilket inkluderar beteende, sexuella interaktioner, hållning och exponering av kroppen. I patriarkala samhällen förväntas män vara befälhavare, stå högt och låta sin fysiska närvaro representera deras roll i samhället, medan kvinnor förväntas vara tystare och mer underordnade. Enligt sådana samhällskonventioner är det inte meningen att kvinnor ska ta upp mycket plats vid bordet, och de ska definitivt inte ses som en distraktion för männen runt omkring dem.

Feminismen vill omfamna kvinnlig sexualitet och hylla den, i motsats till så många samhällskonventioner som fördömer kvinnor som är sexuellt medvetna och har inflytande. Bruket att upphöja sexuellt aktiva män samtidigt som sexuellt aktiva kvinnor nedvärderas skapar en dubbelmoral mellan könen.

Kvinnor har länge utsatts för sexuell objektifiering av män. Många kulturer håller fortfarande fast vid föreställningen att kvinnor måste klä sig så att de inte väcker männen, och i många samhällen måste kvinnor täcka sina kroppar helt och hållet.

I vissa så kallade upplysta samhällen utnyttjas kvinnors sexualitet å andra sidan rutinmässigt i massmedia. Knappt klädda kvinnor i reklam och full nakenhet i filmer och tv är vardagsmat – och ändå skäms många kvinnor för att de ammar offentligt. Sexarbetare – varav majoriteten är kvinnor och queerpersoner – är institutionellt missgynnade och bland de mest utsatta, samtidigt som de är uteslutna till och med från vissa så kallade feministiska kretsar. Dessa motstridiga åsikter om kvinnlig sexualitet skapar ett förvirrande landskap av förväntningar som kvinnor och män måste navigera i dagligen.

Feminism i arbetslivet

Det finns många skillnader inom konstellationen av feministiska ideal, grupper och rörelser som rör orättvisor, diskriminering och förtryck på arbetsplatsen som är ett resultat av de verkliga nackdelar som kvinnor upplever. Feminismen utgår från att sexism, som missgynnar och/eller förtrycker dem som identifieras som kvinnor, inte är önskvärd och bör elimineras, men den fortsätter dock att vara ett problem på arbetsplatsen.

Ojämlika löner är fortfarande utbredda i arbetslivet. Trots lagen om lika lön från 1963 tjänar en kvinna (i genomsnitt) fortfarande bara 80,5 cent för varje dollar som en man tjänar. Detta varierar dock avsevärt när ras räknas in. År 2018 tjänade vita kvinnor cirka 79 cent för varje dollar som en man tjänade, medan asiatiska kvinnor tjänade 90 cent – men svarta kvinnor tjänade bara 62 cent, latinx- eller latinamerikanska kvinnor tjänade bara 54 cent och kvinnor från ursprungsbefolkningen tjänade bara 57 cent. Enligt uppgifter från U.S. Census Bureau var kvinnors medianårslön 2017 14 910 dollar lägre än deras manliga motsvarigheter.

Vad feminism är och vad den inte är

Det finns en vanlig missuppfattning att feminister är omvända sexister, men till skillnad från manliga sexister som förtrycker kvinnor försöker feminister inte förtrycka män. Snarare strävar de efter lika ersättning, möjligheter och behandling mellan könen.

Feminismen strävar efter att uppnå lika behandling och möjligheter för kvinnor för att uppnå liknande möjligheter inom olika arbetsområden och kulturer och lika respekt i olika roller. Feministiska teoretiker utforskar ofta begreppen med avseende på vilka av kvinnors erfarenheter som tas som normativa, samt hur ojämlikhet förvärras genom korsningen av flera faktorer och identiteter.

Feminismens mål är att skapa jämlikhet, vilket är viktigt för att jämna ut spelplanen så att ingen persons rättigheter kränks på grund av faktorer som ras, kön, språk, religion, sexuell läggning, könsidentitet, politisk eller annan övertygelse, nationalitet, socialt ursprung, klass eller förmögenhetsstatus.